Bildbeskrivning

Hem

Bildbeskrivning

Pågående projekt

Rapporter till boktriologin; Ställningar, Stegar och Tak.

SIS TK 193 Takprodukter och taksäkerhet

 • Ordförande PeO Axelsson
 • Deltagare:
 • Jonny Jacobsson, Kommunal
 • Jörgen Eriksson, Byggnads
 • Hans Eriksson, PLR
 • Lennart Lif, Monier
 • Thomas Gustafsson, WELAND 
 • Magnus Dahlberg, LINDAB
 • Bengt Lundberg, CWL
 • SSAB

Revidering nyligen avslutad

 • SS 83 13 35 Snöräcken
 • SS 83 13 32 Räcken kring uppstigningslucka
 • SS 83 13 45 Glidskydd för lösa stegar

Revidering pågår

 • SS 83 13 XX Bärläktssteg - Lösa steg
 • SS 83 13 31? Fasta förankringsanordningar på tak för personlig fallskyddsutrustning


Branschstandard - Takarbete

Detta är ett projekt finansierat av AFA-försäkringar och administreras av plåtslagerbranschens arbetsgivarpart PLR/Entreprenörföretagen.


Utbildning: Sakkunnig för taksäkerhet

Utbildningen sker i regi av Taksäkerhetskommitén TSK. Kursen är på 8 timmar och innehåller teori och praktiska delar som behandlar besiktning och montering av tillträdesleder och förankringsutrustning för personlig fallskyddsutrustning till/från och på tak.

 

Nästa kurstillfälle: Sundsvall 21 november, Linköping 28 november, Falun 4 december, Uppsala 5 december


Utbildning: Säkerhetsutbildning för betong- och stålelementmontering
Utbildning sker i regi av Svensk Betong. Kursen är på 2 dagar och innehåller följande moment:

 • Allmän fallskyddsutbildning
 • Användning av personlig fallskyddsutrustning
 • Säkra lyft
 • Stagning och stämpning av element
 • Ergonomi
 • Räddning och krishantering
 • Riskanalys
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Genomförda projekt

 

Olycksfallsstudier

Fall från byggnad
Fall från tak
Fall från stegar
Fall från ställning
Olyckor vid användning av handhållna verktyg, redskap och maskiner i byggbranschen


Forskning och utveckling
Utveckling av skyddsräckessystem
Utveckling av arbetsplattform vid takarbete
Utveckling av stabila stegar
Utveckling av takskyddsanordningar
Hoppfri bågsågar
Borrmaskiner med fastkörningsskydd
Väderskydd för byggbranschen
Utveckling av knästöd vid golvläggningsarbete

Risker vid snöskottning av tak
Utveckling av lättviktsbyggsystem
Arbetsplattform för branta tak (finns till försälning/uthyrning)Standardiseringsarbete
Tillfälliga skyddsräcken Europastandard SS-EN 12873
Skyddsnät
Väderskydd
Skyddsanordningar på tak Svenska och Europeiska standarder
Fastkörning borrmaskiner Internationell standard
Stegar Europastandard EN 131
SS EN 83 13 33 Glidskydd för lös stegar, SS 83 13 35 Snörasskydd, 

SS 83 13 45 Räcken kring uppstigningsluckor

Handböcker, läroböcker
Skyddsräckeshandboken
Fallskyddshandboken
Skyddsnätshandboken
Något att fästa sig vid (takskyddsanordningar)
Låt det inte hända dig (fallskydd vid ställningsmontering)
Små- och stora väderskydd

Genomförd utbildning
Säkrare betong- och stålelementmontering, 2 dagarsutbildning ( samarbete med Crister Bäcklund, Combisafe och Bedsab)
Säkerhet vid steganvändning, ½-dagsutbildning (i samarbete med WIBE-.stegar)
Sakkunninghetsutbildning för inspektörer av taksäkerhet,  (i samarbete med Taksäkerhetskommittén)
Säkerhet på väg, 1 dagsutbildning
Säkra lyft (i samarbete med Bedsab)


Uppdragsgivare
Taksäkerhetskommittén
RM-bygg AB, Hedemora
WIBE-stegar
CW Lundberg, Mora
Svensk Betong
SIS
Krambo, Kramfors
Västerbotten läns landsting - OlycksfallsanalysgruppenLänkar till:

www.vaderskydd.se


WIBE-stegar


ArbetsmiljöverketTaksäkerhetskommittén


SBUF (Sveriges byggindustriers utvecklingsfond)


SIS (Sveriges StadardiseringsInstitut)


Svensk Betong
Genomförda projekt

Väderskydd
Väderkydd för att förbättra arbetsmiljö och kvalitet vid takarbete utvecklas tillsammans med IM-gruppen, Uppsala, åt Plåtslageribranschen. Finansieras av AMF.

Produktutveckling av uppfinnaridéer
Dåvarande Sufab ingick i BYGGSAM som varen grupp inom Innovation Bridge AB (IBAB). Här bearbetades uppfinnardéer från och med anknytning till byggbranschen. I Byggsam ingick även KTH och representanter från byggbolag.

Utrustning för säkrare broarbete
På uppdrag av Combisafe, Östersund, utförs produktveckling och teknisk support inom arbetsområdet broarbete innefattande fallskydd, formsättningsutrustning för kantbalkar och hängande ställning. Arbetet görs i samarbete med IPO-produkter, Obbola.

 

Uppsamling och rening av slam och betongrester vid vattenbilning. 

Ett SBUF-projekt. Arbetet sker i samarbete med Waterjet och Combisafe.

Hängande ställning
Hängande ställning för målning av Kolbäcksbron, Umeå, Ställningen kan ta sig förbi pelare, browirar och lyktstolpar. Utvecklinghsarbetet sker tillsammans med IPO-produkter Obbola. Beställare: DEM-verk Umeå.


Bra arbetsmiljö vid stål- och betongelementmontering

En handbok med information gällande regler och åtgärdsförslag för att göra monteringsarbetet säkrare. Information om bl a fallskydd, steganvändning, hantering och lyftutrustning.Uppdragsgivare: Elementmontageföreningen och Stålbyggnadsinstitutet.Stöd från: SBUF

Fallskyddshandboken

Beskriver problematik kring fallolyckor och presenterar tekniska lösningar som kan användas vid projektering och på byggarbetsplatsen. (Byggförlaget).Uppdragsgivare: FBA. Stöd från: Rådet för arbetslivsforskning, RALF
Femton års olycksfallsforskningAntologi där tjugo olycksfallsforskare beskriver forskningsresultat under de senaste femton åren. Tillsammans med Arbetsmiljöinstitutet.
Uppdragsgivare: Rådet för arbetslivsforskning, RALF

Hängande ställning och formsättningskonsol för broarbete

Medverkat i utveckling för att åstadkomma en funktionell och säker rullbar arbetsplattform vid montering och demontering av form för kantbalk och andra arbeten på broar. Tillsammans med IPO-Produkter , Obbola.Uppdragsgivare: NCC Umeå. Stöd från: SBUF

Kranvideo

Utvecklat ett videosystem som placeras på "katten" (längst upp mot bommen) för att öka möjlighet att säkert styra laster till önskad plats. Tillsammans med ML Teknik, Höganäs.Uppdragsgivare: SIAB.Stöd från: SBUF

Repmoped - "Odyssé"

Medverkat i utveckling av utrustning för att kunna förflytta sig uppåt utefter ett förankrat rep till arbetsplats i mast, fasad, bropelare och annat.Uppdragsgivare: Actsafe, AB, Kungsbacka.


Riskanalys

Riskanalys med hjälp av metoden Arbetssäkerhetsanalys.
Kurser i arbetssäkerhetsanalys har utförts hos både mindre och större företag.
Risker och riskhantering vid byggproduktion - Arbetssäkerhetsanalys, åtgärdsförslag, rekommendationer. Uppdragsgivare: SIAB, Stockholm. Stöd från: SBUF.

Stegar

Forskning och utveckling avseende stegar och alternativ till stegar för att minska olycksfall.
I samarbete med WIBE-stegar och Yrkes- och miljömedicin, Uppsala. Stöd från: Rådet för arbetslivsforskning, RALF


Videofilm "Säker på stegen" 

Beskriver risker vid användning av stegar och förslag på åtgärder. Finns på svenska, engelska och danska. Skådespelarna Ulf Brunnberg och Björn Gustafsson medverkar.
Uppdragsgivare: Rådet för arbetslivsforskning, RALF


Takskyddsanordningar

Europastandarder för gångbryggor och säkerhetshake för tak. Uppdragsgivare:Byggstandardiseringen BST.
Handbok, "Infästning av takskyddsanordningar". Beskriver problematik och tekniska lösningar.Uppdragsgivare: Centrala arbetsmiljökommittén för plåtslageri. Stöd från:Byggforskningsrådet

Utveckling av handhållna verktyg och maskiner
Medverkat i forskning, utveckling och standardisering för att förhindra personskador vid fastkörning med borrmaskiner och borrhammare. Tillsammans med MHAB, Falkenberg.
Stöd från: Rådet för arbetslivsforskning, RALF

Utveckling av ansatstandade sågblad

Minskar risker för hopp vid handsågning. Tillsammans med Munken of Sweden AB. Stöd från: Rådet för arbetslivsforskning, RALF

Fallskyddsnät

Utvecklingsarbete och utarbetande av handbok för fallskyddsnät för byggbranschen.
I samarbete med: Säkerhet & Miljö, Christer Eneroth, SP, Combisafe och Scancord.
Uppdragsgivare: Skanska Bygg AB, Stockholm. Stöd från: SBUF. Handboken ges ut av Bygförlaget Klar juni 2001.

Kartläggning av olycksfall med byggnadsställningar - 

Intervjuundersökning av skadade vid ställningsolycksfall.
I samarbete med bl. a Ställningsentrepenörerna.Stöd från: Rådet för arbetslivsforskning, RALF.

Arbetsmiljöplan

Utarbetande av handledning för projektören och entreprenören vid upprättande och anpassning av arbetsmiljöplan.
I samarbete med Rolf Löfström Arkitekt AB, Säkerhet & Miljö, Christer Eneroth.
Uppdragsgivare: Skanska Bygg AB, Stockholm.
Stöd från: SBUF.